Játékszabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

az Aktív Pécs – Megújuló Mecsekoldal kérdőíves társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó nyereményjátékhoz

1. A nyereményjáték szervezője 

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (7621 Pécs, Mária u. 9., továbbiakban: „Szervező”) Pécs Megyei Jogú Város megbízásából létrehozta a www.megujulomecsekoldal.hu weboldalt, amelyen Pécs város lakóival egy kérdőíves társadalmi egyeztetést folytat. A társadalmi egyeztetéshez kapcsolódóan egy nyereményjátékot szervez, amely nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV évi törvény (Szjtv.) hatálya alá.   (a továbbiakban: „Játék”).  

2. A Játékban történő részvétel feltételei 

  1. A Játékban részt vehet az a természetes személy, aki a 14. életévét betöltötte és a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) és a weboldalon található adatkezelési  tájékoztatóban (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) foglaltakat elfogadja és jelen  Szabályzat 3. pontjában részletezett határidőig a weboldalon megjelentetett kérdőívet kitölti és a kért elérhetőséget (e-mail cím) a megfelelő helyen Szervezőnek beküldi.

A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni a Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek.  2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 

  1. A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2022. szeptember 27. – november 31. között a www.megujulomecsekoldal.hu weboldalon kitölti a Pécs város által közzétett kérdőívet, a kérdőív kitöltése után pedig megadja e-mail címét.
  2. A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a Játékszabályzatot.  
  3. A Játékos a játékban való részvétellel elfogadja a Szervező adatkezelési szabályait és hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező az Aktív Pécs – Megújuló Mecsekoldal kérdőíves társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó nyereményjátékban való azonosítás, a részvételi feltétel ellenőrzése és a nyeremények kisorsolása, átadása céljára kezelje személyes adatait. Az adatkezelési tevékenység lefedi a Játékos adatainak a rögzítését, a sorsolás során való felhasználását, valamint a nyeremények átadás céljából a Játékos által – hozzájárulás alapján – önkéntesen megadott személyes adatainak rögzítését, felhasználását.

3. A Játék időtartama 

2022. szeptember 27. – november 27.

4. A Játék leírása, menete 

Pécs városa a városlakók segítségét kéri, abban, hogy segítsenek abban, hogy a város előkészítse a Mecseki fejlesztési irányokat. Ehhez kapcsolódóan a  www.megujulomecsekoldal.hu weboldalon közzétett kérdőívet kéri, hogy Pécs város lakói minél többen kitöltsék. A kérdőív kitöltése anoním, viszont amennyiben a kérdőív kitöltője megadja e-mail címét, úgy automatikusan részt vesz az Aktív Pécs – Megújuló Mecsekoldal társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó nyereményjátékban, ahol összesen 17 db nyeremény kerül kisorsolásra. Az e-mail cím megadásával a játékban résztvevők a Szervező hírlevél adatbázisára is felkerülnek. 

A Játékban azok a beküldők vehetnek részt, akik elfogadják a Játékszabályzatban és a  kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

5. Nyeremények 

A Nyereményjátékban összesen 16 db nyeremény kerül kisorsolásra.

A díjak vissza nem válthatóak, be nem cserélhetőek. 

A Nyeremények felhasználása:

MecsExtrém bérlet a 2023-as szezonra érvényes (2023. 04. 01. – 10. 31.)

A Pécsi Állattkert családi jegyei 2023. május 31-ig használhatóak fel.

A Pécsike éves bérlet aktiválástól számított 1 évig érvényes.

A Zsolnay családi jegy 2023. március 31-ig használható fel.

6. Sorsolás időpontja 

2022. december 1. 10 óra

7. A nyertesek kiválasztása 

A Játékciklusban részt vevő megfejtők között sorsolási segéd segítségével kerül kisorsolásra a szerencsés nyertes. A sorsolás során személyes adatok továbbítására nem kerül sor. 

8. Nyertesek értesítése 

A Szervező a nyertes Játékost 7 napon belül értesíti a nyereményről írásban, e-mail útján értesíti a Játékos által megadott, e-mail címen. (a továbbiakban: „Kapcsolatfelvétel”

Amennyiben a Játékos a Kapcsolatfelvételtől számított 7 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a Kapcsolatfelvétel során közölt módon, úgy az ajándékot elveszíti.  

A Szervező a pótsorsolást maximum 3 alkalommal ismétli meg; nyertes Játékos hiányában a Játék eredménytelenül zárul. 

A Szervező a nyereményeket személyesen adja át a nyertesnek előre egyeztetett időpontban és helyszínen.

A nyertes köteles a nyereményátadásakor személyazonosságát a megfelelő személyes okmányokkal igazolni, továbbá a nyeremény átvételekor a Szervező kérésére felmutatni. A Szervező nem kötelezhető a nyeremény átadására, amennyiben a Játékos a személyazonosságát nem igazolja. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átvételére a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint sor kerüljön. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul.

A Szervezők a nyeremény nyertesének a nevét és a nyereményátadáson készült kép-, hang- és filmfelvételeket a honlapjukon, közösségi média oldalaikon és sajtóközleményben teszik közzé, amelyért a nyertesnek külön díjazást nem fizetnek. A nyilvánosságra hozatal során kizárólag a nyertes neve és fotója jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

9. Adózás 

A Nyeremények bruttó értékét terhelő adót és járulékokat a Szervező az egyes meghatározott juttatásokra vonatkozó szabályok szerint fizeti meg. 

10. Adatkezelés 

10.1. A Játék lebonyolításában adatkezelő: 

Név: Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 9. 

E-mail: [email protected] 

Telefonszám: +36 72 514 801

10.2. Adatkezelési tevékenység 

A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tevékenység részletezése az Adatvédelmi nyilatkozatban található.

11. Vegyes rendelkezések 

Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervezők döntése irányadó és az kötelező érvényű minden, a Játékban résztvevő Játékos vonatkozásában. 

A Szervező, illetve munkavállalói a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. 

A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményen túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt (ide nem értve a „vis maior” esetét) oszt ki, amennyi a jelen Játékszabályzat 5. pontjában szerepel. 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot és Adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztathatja úgy, hogy a módosított Szabályzatot és Adatkezelési tájékoztatót közzéteszi a Játék weboldalán. 

Pécs, 2022. szeptember 1. 

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

Szervező